TECHNIK WETERYNARII – profil absolwenta Zespołu Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt;
 • wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt;
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt;
 • wykonywania czynności z zakresu ochrony praw zwierząt;
 • wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
 • prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

Ponadto posiada podstawową wiedzę z zakresu ekonomiki, zarządzania, rachunkowości i marketingu w działalności gospodarczej w weterynarii oraz w działalności rolniczej.

KOMPETENCJE

 • Absolwent ma zamiłowanie do zwierząt; rozumie, że zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą, a człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę;
  jest tolerancyjny, empatyczny i otwarty na innych (szanuje ludzi o innych poglądach, pochodzeniu czy wyznaniu religijnym), posiada umiejętność prowadzenia dialogu, komunikowania się z otoczeniem, potrafi negocjować i pracować w zespole oraz twórczo rozwiązywać konflikty;<l/i>
 • rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania się i doskonalenia umiejętności zawodowych; wykazuje otwartość na postęp techniczny w dziedzinach lecznictwa zwierząt i ludzi oraz informatyzacji;
 • jest rzetelny, uczciwy, odpowiedzialny, pracowity i przedsiębiorczy, dzięki czemu łatwo przystosowuje się do warunków na rynku pracy;
 • potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy i samodzielnie selekcjonować informacje, cechuje go dociekliwość poznawcza, zachowuje obiektywizm;
 • ma szacunek do przyrody i świadomość, że jest jej częścią; ma poczucie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, propaguje różne formy ochrony środowiska;
 • prowadzi zdrowy tryb życia, jest wyposażony w podstawową wiedzę o uzależnieniach różnego typu i potrafi świadomie ich unikać, rozumie potrzebę higienicznego trybu życia, dba o własne ciało, zna sposoby radzenia sobie ze stresem;
 • rozwija swoją wrażliwość poprzez obcowanie z różnymi formami sztuki, jest przygotowany do odbioru sztuki;
 • jest patriotą, ma szacunek do historii narodowej i dorobku minionych pokoleń Polaków.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent jako technik weterynarii może znaleźć zatrudnienie:

 • w zakładach leczniczych dla zwierząt;
 • na fermach przemysłowych, w stadninach i gospodarstwach rybackich;
 • w zakładach hodowli i unasieniania zwierząt;
 • w ubojniach zwierząt;
 • w zakładach przetwórstwa spożywczego;
 • w organach Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Sanitarnej;
 • w laboratoriach;
 • w ogrodach zoologicznych;
 • w schroniskach dla zwierząt;
 • w fundacjach i organizacjach społecznych, które statutowo zajmują się ochroną praw zwierząt i środowiska;
 • w hurtowniach i punktach sprzedaży detalicznej artykułów dla zwierząt.

Ponadto technik weterynarii może poszerzyć i uzupełnić swoje kompetencje poprzez ukończenie dodatkowych kursów specjalistycznych, dzięki którym nabędzie uprawnienia do wykonywania zawodów pokrewnych takich jak inseminator zwierząt, fryzjer zwierząt (groomer), zoo fizjoterapeuta lub/i kontynuować naukę na wielu kierunkach studiów przyrodniczych m.in. medycyna weterynaryjna, zootechnika, hodowla koni i jeździectwo.