TECHNIK LEŚNIK – profil absolwenta Zespołu Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania, organizowania i nadzorowania prac związanych z hodowlą lasu,
 • organizacji prac związanych z ochroną zasobów leśnych,
 • prowadzenia prac pomiarowych i inwentaryzacyjnych w drzewostanach,
 • organizacji, planowania i nadzorowania prac związanych z pozyskaniem surowca drzewnego oraz użytków ubocznych,
 • organizowaniem prac związanych z rekreacyjnym zagospodarowaniem lasu,
 • organizowania prac związanych z gospodarką łowiecką,
 • prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

Ponadto posiada podstawową wiedzę z zakresu ekonomiki, zarządzania, rachunkowości i marketingu.

KOMPETENCJE

Absolwent:

 • jest świadomy własnych kompetencji i możliwości,
 • jest przygotowany do podejmowania ważnych decyzji życiowych,
 • rozumie potrzebę ciągłego samorozwoju i poszerzania wiedzy w zakresie leśnictwa,
 • potrafi pracować zarówno zespołowo jak i indywidualnie,
 • swoim postępowaniem kreuje pozytywny wizerunek osób zatrudnionych w leśnictwie poprzez dbanie m.in. o kulturę języka i zachowania,
 • postępuje zgodnie z przyjętymi normami,
 • pozytywnie nastawiony do siebie i innych ludzi oraz powierzanych mu zadań,
 • preferuje zdrowy styl życia,
 • jest merytorycznie i praktycznie przygotowany do rozwiązywania problemów życiowych,
 • posiada przygotowanie do pełnienia różnorodnych ról społecznych,
 • potrafi przewidzieć fizyczne, biologiczne i społeczne konsekwencje zanieczyszczenia środowiska,
 • planuje i organizuje działania służące poprawie stanu środowiska w najbliższym otoczeniu,
 • jest biegły w korzystaniu z różnych źródeł informacji, potrafi je odpowiednio wykorzystać i przekazać,
 • jest patriotą, ma szacunek do historii narodowej i dorobku minionych pokoleń Polaków.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent jako technik leśnik może znaleźć zatrudnienie:

 • w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych,
 • w lasach samorządów lokalnych i wspólnot majątkowych oraz przedsiębiorstwach,
 • biurach i organizacjach zajmujących się gospodarką leśną, ochrona lasów i sfer zieleni,
 • oddziałach Biura Urządzania Lasu i w Geodezji Leśnej,
 • pracowniach usługowo-badawczych,
 • w urzędzie gminy,
 • może być przedsiębiorcą świadczącym usługi na rzecz leśnictwa lub łowiectwa,
 • praca technika leśnika odbywa się na wolnym powietrzu, w zmiennych warunkach atmosferycznych w lesie lub szkółce,
 • praca może również odbywać się w biurze nadleśnictwa

Ponadto technik leśnik może poszerzyć i uzupełnić swoje kompetencje poprzez ukończenie studiów na uczelni wyższej oraz różnego rodzaju kursów kwalifikacyjnych, dzięki którym nabędzie uprawnienia do wykonywania zawodów pokrewnych